DJ wale bheji song

Dj Wale Bheji Garhwali Song Lyrics by Amit Koli

Garhwali DJ Song Garhwali rap Song Latest Song

We are presenting a new garhwali dance video song “Mange de Mama” by “Vijay Rawat”. You can watch Garhwali dance videos here and listen to the latest Garhwali dance videos, latest garhwali songs, garhwali dance videos, Uttrakhand song and Garhwali mp3 songs.

Lyrics

डी जे वला भैजी म्यारू गाणू बजैदे
डी जे वला भैजी म्यारू गाणू चलैदे
नेगीदा को खेला पाँसो चलैदे
नेगी दा को नौछमी नारेण बजैदे…
डी जे वला भैजी म्यारू गाणू बजैदे रे
जरा आवाज बढै दे
जरा घम घम तू करैदे
डी जे वला भैजी म्यारू गाणू बजैदे….. …..
बौल्या—– अरे चौक तेरा मैं आज पंडौ लगोलू
उबरा पुटुक आज नरसिंग नचौलू
वन ता छों मैं बौल्या जगरी छोरी
आज रात तेरू छेल पुजौलू
चौक तिबरी तेरा नौऊ करि जौलू
जु भी तु बुलली सभि काम करि जौलू
आज नचण से जु ते रोकालू
कन्दूड का ताल वेका आज चार लगोलू…
खुस मन ह्येकी नाचि जा छोरी।
पंडौ वारता की चाल मा
गैल्या त्यारू बैठ्यूँ चा तेरा चौका की दिवाल मा……
नौनी— डी जे वला भैजी म्यारू गाणू बजैदे
डी जे वला भैजी म्यारू गाणू चलैदे….. …
बौल्या— दुनिया ते रखदू मैं खुट्यूँ का ताल…
तू बोल ता लमडी जौंऊ भ्याल…
दिन रात नेगीदा का गाणा बजौलो
थड्या, चौंफला सबि गाणा चलैलो
हुक्म चलौ तू गंज गंज ना कैर
खुशमन ह्येकी निचले भैर
पुजरी छों छोरी तेरी माया को
माया मा जादा अब मैं तंग ना कैर
अरे हे डीजे वला गाणू बजो रे
ज्वा स्या लाटी ब्वनी चा
बाकी सब तू छोडदे मैंमा
क्वी कसर ज्वा राणी चा
नौनी—- रे खाडकरा डीजे वला छ्वारा
म्यारू गाणु तू बजा रे..
खैला पाँसो जब लगैली तू
तब आलू भारी मजा रे
डी जे वला भैजी म्यारू गाणू बजैदे
डी जे वला भैजी म्यारू गाणू चलैदे.