New garhwali song

Narangi Ki Daani Ho Garhwali Song Lyrics by Narendra Singh Negi

Garhwali Dance Video Garwali Songs

We are presenting a new garhwali dance video song “Narangi Ki Daani” by “Narendra Singh Negi”. You can watch Garhwali dance videos here and listen to the latest Garhwali dance videos, latest garhwali songs, garhwali dance videos, Uttrakhand song and Garhwali mp3 songs.

Lyrics

नारंगी की दाणी हो होहोहोहो
नारंगी की दाणी हो
क्यान सुखी होलु भोजी
क्यान सुखी होलु भोजी
मुखुड़ी को पाणी हो होहोहोहो
मुखुड़ी को पाणी हो..
—–
खोली को गणेशा हो होहोहोहो
खोली को गणेशा हो
जुग बीती गेना द्यूरा
जुग बीती गेना द्यूरा
स्वामी परदेशा हो होहोहोहो
स्वामी परदेशा हो..

तीतरा की पाँखि हो होहोहोहो
तीतरा की पाँखि हो
कख हरचीनी भोजी
कख हरचीनी भोजी
सुरम्याली आँखि हो
हे भोजी सुरम्याली आँखि हो
——
कुहेड़ी लोंकीगे हो होहोहोहो
कुहेड़ी लोंकीगे हो
आँख्यो को सुरमा द्यूरा
आँख्यो को सुरमा द्यूरा
आंसू ना बगीगे हो
हे द्यूरा आंसू ना बगीगे हो

——

हीसर का गोंदा हो होहोहोहो
हीसर का गोंदा हो
कख व धौपेलु ग्यायी
कख व धौपेलु ग्यायी
कख गे व फूंदा हो होहोहोहो
कख गे व फूंदा हो
——
ऋतू ऐनी गेनी हो होहोहोहो
ऋतू ऐनी गेनी हो
बौलू कैरी कैरी द्यूरा
बौलू कैरी कैरी द्यूरा
लटूलि नि रैनि हो
हे द्यूरा लटूलि नि रैनि हो

धीरज चयेंदा हो होहोहोहो
धीरज चयेंदा हो
खैरी का या दिन भोजी
खैरी का या दिन भोजी
सदनी नी रेंदा हो
हे भोजी सदनी नी रेंदा हो
——
त्वेमा क्या लगौण हो होहोहोहो
त्वेमा क्या लगौण हो
दिन बॉडी ऐ भी जाला
दिन बॉडी ऐ भी जाला
ज्वानी कखे ल्योंण हो
हे द्यूरा ज्वानी कखे ल्योंण हो
होहोहोहो
ज्वानी कखे ल्योंण हो
हे द्यूरा ज्वानी कखे ल्योंण हो
होहोहोहो
ज्वानी कखे ल्योंण हो
हे द्यूरा ज्वानी कखे ल्योंण हो
होहोहोहो
ज्वानी कखे ल्योंण हो
हे द्यूरा ज्वानी कखे ल्योंण हो